Home / Theater / 【BDISO】190808 AKB48 チーム8 ライブコレクション ~まとめ出しにもほどがあるっ!RETURNS~

【BDISO】190808 AKB48 チーム8 ライブコレクション ~まとめ出しにもほどがあるっ!RETURNS~

190808 AKB48 チーム8 ライブコレクション ~まとめ出しにもほどがあるっ!RETURNS~(BDISO)
190808 AKB48 Team 8 Live Collection ~Matomedashi ni mo Hodo ga Aru! RETURNS~ (BDISO)

ALFAFILE
ISO / Blu-ray / Disc1
190808.T8.Live.BD1.part01.rar
190808.T8.Live.BD1.part02.rar
190808.T8.Live.BD1.part03.rar
190808.T8.Live.BD1.part04.rar
190808.T8.Live.BD1.part05.rar
190808.T8.Live.BD1.part06.rar
190808.T8.Live.BD1.part07.rar
190808.T8.Live.BD1.part08.rar
190808.T8.Live.BD1.part09.rar
190808.T8.Live.BD1.part10.rar
190808.T8.Live.BD1.part11.rar
190808.T8.Live.BD1.part12.rar
190808.T8.Live.BD1.part13.rar
190808.T8.Live.BD1.part14.rar
190808.T8.Live.BD1.part15.rar
190808.T8.Live.BD1.part16.rar
190808.T8.Live.BD1.part17.rar
190808.T8.Live.BD1.part18.rar
190808.T8.Live.BD1.part19.rar
190808.T8.Live.BD1.part20.rar
190808.T8.Live.BD1.part21.rar
ISO / Blu-ray / Disc2
190808.T8.Live.BD2.part01.rar
190808.T8.Live.BD2.part02.rar
190808.T8.Live.BD2.part03.rar
190808.T8.Live.BD2.part04.rar
190808.T8.Live.BD2.part05.rar
190808.T8.Live.BD2.part06.rar
190808.T8.Live.BD2.part07.rar
190808.T8.Live.BD2.part08.rar
190808.T8.Live.BD2.part09.rar
190808.T8.Live.BD2.part10.rar
190808.T8.Live.BD2.part11.rar
190808.T8.Live.BD2.part12.rar
190808.T8.Live.BD2.part13.rar
190808.T8.Live.BD2.part14.rar
190808.T8.Live.BD2.part15.rar
190808.T8.Live.BD2.part16.rar
190808.T8.Live.BD2.part17.rar
190808.T8.Live.BD2.part18.rar
190808.T8.Live.BD2.part19.rar
190808.T8.Live.BD2.part20.rar
190808.T8.Live.BD2.part21.rar
190808.T8.Live.BD2.part22.rar
ISO / Blu-ray / Disc3
190808.T8.Live.BD3.part01.rar
190808.T8.Live.BD3.part02.rar
190808.T8.Live.BD3.part03.rar
190808.T8.Live.BD3.part04.rar
190808.T8.Live.BD3.part05.rar
190808.T8.Live.BD3.part06.rar
190808.T8.Live.BD3.part07.rar
190808.T8.Live.BD3.part08.rar
190808.T8.Live.BD3.part09.rar
190808.T8.Live.BD3.part10.rar
190808.T8.Live.BD3.part11.rar
190808.T8.Live.BD3.part12.rar
190808.T8.Live.BD3.part13.rar
190808.T8.Live.BD3.part14.rar
190808.T8.Live.BD3.part15.rar
190808.T8.Live.BD3.part16.rar
190808.T8.Live.BD3.part17.rar
190808.T8.Live.BD3.part18.rar
190808.T8.Live.BD3.part19.rar
190808.T8.Live.BD3.part20.rar
190808.T8.Live.BD3.part21.rar
ISO / Blu-ray / Disc4
190808.T8.Live.BD4.part01.rar
190808.T8.Live.BD4.part02.rar
190808.T8.Live.BD4.part03.rar
190808.T8.Live.BD4.part04.rar
190808.T8.Live.BD4.part05.rar
190808.T8.Live.BD4.part06.rar
190808.T8.Live.BD4.part07.rar
190808.T8.Live.BD4.part08.rar
190808.T8.Live.BD4.part09.rar
190808.T8.Live.BD4.part10.rar
190808.T8.Live.BD4.part11.rar
190808.T8.Live.BD4.part12.rar
190808.T8.Live.BD4.part13.rar
190808.T8.Live.BD4.part14.rar
190808.T8.Live.BD4.part15.rar
190808.T8.Live.BD4.part16.rar
190808.T8.Live.BD4.part17.rar
190808.T8.Live.BD4.part18.rar
190808.T8.Live.BD4.part19.rar
190808.T8.Live.BD4.part20.rar
190808.T8.Live.BD4.part21.rar
190808.T8.Live.BD4.part22.rar
ISO / Blu-ray / Disc5
190808.T8.Live.BD5.part01.rar
190808.T8.Live.BD5.part02.rar
190808.T8.Live.BD5.part03.rar
190808.T8.Live.BD5.part04.rar
190808.T8.Live.BD5.part05.rar
190808.T8.Live.BD5.part06.rar
190808.T8.Live.BD5.part07.rar
190808.T8.Live.BD5.part08.rar
190808.T8.Live.BD5.part09.rar
190808.T8.Live.BD5.part10.rar
190808.T8.Live.BD5.part11.rar
190808.T8.Live.BD5.part12.rar
190808.T8.Live.BD5.part13.rar
190808.T8.Live.BD5.part14.rar
190808.T8.Live.BD5.part15.rar
190808.T8.Live.BD5.part16.rar
190808.T8.Live.BD5.part17.rar
190808.T8.Live.BD5.part18.rar
190808.T8.Live.BD5.part19.rar
190808.T8.Live.BD5.part20.rar
190808.T8.Live.BD5.part21.rar
190808.T8.Live.BD5.part22.rar
190808.T8.Live.BD5.part23.rar
190808.T8.Live.BD5.part24.rar
190808.T8.Live.BD5.part25.rar
190808.T8.Live.BD5.part26.rar
190808.T8.Live.BD5.part27.rar
190808.T8.Live.BD5.part28.rar
190808.T8.Live.BD5.part29.rar
190808.T8.Live.BD5.part30.rar
190808.T8.Live.BD5.part31.rar
190808.T8.Live.BD5.part32.rar
190808.T8.Live.BD5.part33.rar
190808.T8.Live.BD5.part34.rar
ISO / Blu-ray / Disc6
190808.T8.Live.BD6.part01.rar
190808.T8.Live.BD6.part02.rar
190808.T8.Live.BD6.part03.rar
190808.T8.Live.BD6.part04.rar
190808.T8.Live.BD6.part05.rar
190808.T8.Live.BD6.part06.rar
190808.T8.Live.BD6.part07.rar
190808.T8.Live.BD6.part08.rar
190808.T8.Live.BD6.part09.rar
190808.T8.Live.BD6.part10.rar
190808.T8.Live.BD6.part11.rar
190808.T8.Live.BD6.part12.rar
190808.T8.Live.BD6.part13.rar
190808.T8.Live.BD6.part14.rar
190808.T8.Live.BD6.part15.rar
190808.T8.Live.BD6.part16.rar
190808.T8.Live.BD6.part17.rar
190808.T8.Live.BD6.part18.rar
190808.T8.Live.BD6.part19.rar
190808.T8.Live.BD6.part20.rar
190808.T8.Live.BD6.part21.rar
190808.T8.Live.BD6.part22.rar
190808.T8.Live.BD6.part23.rar
190808.T8.Live.BD6.part24.rar
190808.T8.Live.BD6.part25.rar
190808.T8.Live.BD6.part26.rar
190808.T8.Live.BD6.part27.rar
190808.T8.Live.BD6.part28.rar
190808.T8.Live.BD6.part29.rar
190808.T8.Live.BD6.part30.rar
190808.T8.Live.BD6.part31.rar
190808.T8.Live.BD6.part32.rar
190808.T8.Live.BD6.part33.rar
190808.T8.Live.BD6.part34.rar
190808.T8.Live.BD6.part35.rar
190808.T8.Live.BD6.part36.rar
190808.T8.Live.BD6.part37.rar
ISO / Blu-ray / Disc7
190808.T8.Live.BD7.part01.rar
190808.T8.Live.BD7.part02.rar
190808.T8.Live.BD7.part03.rar
190808.T8.Live.BD7.part04.rar
190808.T8.Live.BD7.part05.rar
190808.T8.Live.BD7.part06.rar
190808.T8.Live.BD7.part07.rar
190808.T8.Live.BD7.part08.rar
190808.T8.Live.BD7.part09.rar
190808.T8.Live.BD7.part10.rar
190808.T8.Live.BD7.part11.rar
190808.T8.Live.BD7.part12.rar
190808.T8.Live.BD7.part13.rar
190808.T8.Live.BD7.part14.rar
190808.T8.Live.BD7.part15.rar
190808.T8.Live.BD7.part16.rar
190808.T8.Live.BD7.part17.rar
190808.T8.Live.BD7.part18.rar
190808.T8.Live.BD7.part19.rar
190808.T8.Live.BD7.part20.rar
190808.T8.Live.BD7.part21.rar
190808.T8.Live.BD7.part22.rar
190808.T8.Live.BD7.part23.rar
190808.T8.Live.BD7.part24.rar
190808.T8.Live.BD7.part25.rar
190808.T8.Live.BD7.part26.rar
190808.T8.Live.BD7.part27.rar
190808.T8.Live.BD7.part28.rar
190808.T8.Live.BD7.part29.rar
190808.T8.Live.BD7.part30.rar
190808.T8.Live.BD7.part31.rar
190808.T8.Live.BD7.part32.rar
190808.T8.Live.BD7.part33.rar
190808.T8.Live.BD7.part34.rar
ISO / Blu-ray / Disc8
190808.T8.Live.BD8.part01.rar
190808.T8.Live.BD8.part02.rar
190808.T8.Live.BD8.part03.rar
190808.T8.Live.BD8.part04.rar
190808.T8.Live.BD8.part05.rar
190808.T8.Live.BD8.part06.rar
190808.T8.Live.BD8.part07.rar
190808.T8.Live.BD8.part08.rar
190808.T8.Live.BD8.part09.rar
190808.T8.Live.BD8.part10.rar
190808.T8.Live.BD8.part11.rar
190808.T8.Live.BD8.part12.rar
190808.T8.Live.BD8.part13.rar
190808.T8.Live.BD8.part14.rar
190808.T8.Live.BD8.part15.rar
190808.T8.Live.BD8.part16.rar
190808.T8.Live.BD8.part17.rar
190808.T8.Live.BD8.part18.rar
190808.T8.Live.BD8.part19.rar
190808.T8.Live.BD8.part20.rar
190808.T8.Live.BD8.part21.rar
190808.T8.Live.BD8.part22.rar
190808.T8.Live.BD8.part23.rar
190808.T8.Live.BD8.part24.rar
190808.T8.Live.BD8.part25.rar
190808.T8.Live.BD8.part26.rar
190808.T8.Live.BD8.part27.rar
190808.T8.Live.BD8.part28.rar
190808.T8.Live.BD8.part29.rar
190808.T8.Live.BD8.part30.rar
190808.T8.Live.BD8.part31.rar
190808.T8.Live.BD8.part32.rar
190808.T8.Live.BD8.part33.rar
190808.T8.Live.BD8.part34.rar
190808.T8.Live.BD8.part35.rar
190808.T8.Live.BD8.part36.rar
ISO / Blu-ray / Disc9
190808.T8.Live.BD9.part01.rar
190808.T8.Live.BD9.part02.rar
190808.T8.Live.BD9.part03.rar
190808.T8.Live.BD9.part04.rar
190808.T8.Live.BD9.part05.rar
190808.T8.Live.BD9.part06.rar
190808.T8.Live.BD9.part07.rar
190808.T8.Live.BD9.part08.rar
190808.T8.Live.BD9.part09.rar
190808.T8.Live.BD9.part10.rar
190808.T8.Live.BD9.part11.rar
190808.T8.Live.BD9.part12.rar
190808.T8.Live.BD9.part13.rar
190808.T8.Live.BD9.part14.rar
190808.T8.Live.BD9.part15.rar
190808.T8.Live.BD9.part16.rar
190808.T8.Live.BD9.part17.rar
190808.T8.Live.BD9.part18.rar
190808.T8.Live.BD9.part19.rar
190808.T8.Live.BD9.part20.rar
190808.T8.Live.BD9.part21.rar
190808.T8.Live.BD9.part22.rar
190808.T8.Live.BD9.part23.rar
190808.T8.Live.BD9.part24.rar
190808.T8.Live.BD9.part25.rar
190808.T8.Live.BD9.part26.rar
190808.T8.Live.BD9.part27.rar
190808.T8.Live.BD9.part28.rar
190808.T8.Live.BD9.part29.rar
190808.T8.Live.BD9.part30.rar
190808.T8.Live.BD9.part31.rar
190808.T8.Live.BD9.part32.rar
190808.T8.Live.BD9.part33.rar
190808.T8.Live.BD9.part34.rar
190808.T8.Live.BD9.part35.rar
190808.T8.Live.BD9.part36.rar
ISO / Blu-ray / Disc10
190808.T8.Live.BD10.part01.rar
190808.T8.Live.BD10.part02.rar
190808.T8.Live.BD10.part03.rar
190808.T8.Live.BD10.part04.rar
190808.T8.Live.BD10.part05.rar
190808.T8.Live.BD10.part06.rar
190808.T8.Live.BD10.part07.rar
190808.T8.Live.BD10.part08.rar
190808.T8.Live.BD10.part09.rar
190808.T8.Live.BD10.part10.rar
190808.T8.Live.BD10.part11.rar
190808.T8.Live.BD10.part12.rar
190808.T8.Live.BD10.part13.rar
190808.T8.Live.BD10.part14.rar
190808.T8.Live.BD10.part15.rar
190808.T8.Live.BD10.part16.rar
190808.T8.Live.BD10.part17.rar
190808.T8.Live.BD10.part18.rar
190808.T8.Live.BD10.part19.rar
190808.T8.Live.BD10.part20.rar
190808.T8.Live.BD10.part21.rar
190808.T8.Live.BD10.part22.rar
190808.T8.Live.BD10.part23.rar
190808.T8.Live.BD10.part24.rar
190808.T8.Live.BD10.part25.rar
190808.T8.Live.BD10.part26.rar
190808.T8.Live.BD10.part27.rar
190808.T8.Live.BD10.part28.rar
190808.T8.Live.BD10.part29.rar
190808.T8.Live.BD10.part30.rar
190808.T8.Live.BD10.part31.rar
190808.T8.Live.BD10.part32.rar
190808.T8.Live.BD10.part33.rar
190808.T8.Live.BD10.part34.rar
190808.T8.Live.BD10.part35.rar
190808.T8.Live.BD10.part36.rar
190808.T8.Live.BD10.part37.rar
ALFAFILE

Disc 1 contains 8gatsu 8ka wa Eight no Hi Natsu da! Eight da! Pitto Matsuri 2018 Asa PIT, which was held on August 8, 2018.
Disc 2 contains 8gatsu 8ka wa Eight no Hi Natsu da! Eight da! Pitto Matsuri 2018 Hiru PIT, which was held on August 8, 2018.
Disc 3 contains 8gatsu 8ka wa Eight no Hi Natsu da! Eight da! Pitto Matsuri 2018 Oyatsu PIT, which was held on August 8, 2018.
Disc 4 contains 8gatsu 8ka wa Eight no Hi Natsu da! Eight da! Pitto Matsuri 2018 Yoru PIT, which was held on August 8, 2018.
Disc 5 contains Team 8 Kessei 5 Shuunen Kinen Concert in Kawaguchiko Stellar Theater Fujisanroku Eight Matsuri 2019 Hiru Kouen, which was held on April 13, 2019.
Disc 6 contains Team 8 Kessei 5 Shuunen Kinen Concert in Kawaguchiko Stellar Theater Fujisanroku Eight Matsuri 2019 Yoru Kouen, which was held on April 13, 2019.
Disc 7 contains Team 8 Kessei 5 Shuunen Kinen Concert in Kawaguchiko Stellar Theater Fujisanroku Eight Matsuri 2019 Hiru Kouen, which was held on April 14, 2019.
Disc 8 contains Team 8 Kessei 5 Shuunen Kinen Concert in Kawaguchiko Stellar Theater Fujisanroku Eight Matsuri 2019 Yoru Kouen, which was held on April 14, 2019.
Disc 9 contains Making of 8gatsu 8ka wa Eight no Hi Natsu da! Eight da! Pitto Matsuri 2018, AKB48 Team 8 Cuties Concert ~We are!! Cuties!~, AKB48 Team 8 Foxies Concert ~The Only One!! Foxies!~.
Disc 10 contains Making of AKB48 Team 8 Everybody Concert ~Come On!! Everybody!~, Team 8 Kessei 5 Shuunen Kinen Concert in Kawaguchiko Stellar Theater Fujisanroku Eight Matsuri 2019.

contents:
Blu-ray10枚組
Disc1:2018.8.8 8月8日はエイトの日 夏だ!エイトだ!ピッと祭り 2018 朝PIT
Disc2:2018.8.8 8月8日はエイトの日 夏だ!エイトだ!ピッと祭り 2018 昼PIT
Disc3:2018.8.8 8月8日はエイトの日 夏だ!エイトだ!ピッと祭り 2018 おやつPIT
Disc4:2018.8.8 8月8日はエイトの日 夏だ!エイトだ!ピッと祭り 2018 夜PIT
Disc5:2019.4.13 チーム8結成5周年記念コンサート in 河口湖ステラシアター 富士山麓エイト祭り 2019 昼公演
Disc6:2019.4.13 チーム8結成5周年記念コンサート in 河口湖ステラシアター 富士山麓エイト祭り 2019 夜公演
Disc7:2019.4.14 チーム8結成5周年記念コンサート in 河口湖ステラシアター 富士山麓エイト祭り 2019 昼公演
Disc8:2019.4.14 チーム8結成5周年記念コンサート in 河口湖ステラシアター 富士山麓エイト祭り 2019 夜公演
Disc9&10:【メイキング・舞台裏定点カメラ】
・8月8日はエイトの日 夏だ!エイトだ!ピッと祭り
・AKB48 チーム8 Cutiesコンサート~We are!!Cuties!~
・AKB48 チーム8 Foxiesコンサート~The Only One!!Foxies!~
・AKB48 チーム8 Everybodyコンサート~Come On!!Everybody!~
・チーム8結成5周年記念コンサート in 河口湖ステラシアター 富士山麓エイト祭り 2019

About Nogizaka

I am a Female from Tokyo. Open The link of AlfaFile and Buy a Premium. The only way To Support Me . Thanks ! AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・乃木坂46・欅坂46 and much more Stay with Us!

Check Also

【公演配信】200712 HKT48 配信限定LIVE「HKT48 THE LIVE~STUDIO LIVE SONG VOL.2~」 HD

200712 HKT48 配信限定LIVE 「HKT48 THE LIVE~STUDIO LIVE SONG VOL.2~」HKT48 200712 The Live Vol 2 LOD …